Överviktskirurgi

Överviktsoperation

Övervikt och fetma

Fetma är ett växande hälsoproblem i hela världen. Det finns tydliga bevis på att fetma leder till hälsorisker som till exempel diabetes, sömnapné, hypertoni, gallstenar, knä- och höftförslitning samt vissa sorters cancer. Det finns faktiskt bevis på att fetma innebär ökad risk för att dö i förtid.

Förhållandet mellan längd och vikt beskrivs oftast som BMI (Body Mass Index = vikt/längd²). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar övervikt och fetma enligt följande tabell:

< 18,5Undervikt

18,5-25Normalvikt

25-30Övervikt

30-35Fetma grad 1

35-40Fetma grad 2

> 40Fetma grad 3

Räkna ut ditt BMI

Ditt BMI

N/A

Behandlingar för övervikt

Det finns tyvärr inga effektiva icke-kirurgiska metoder mot övervikt. Livsstilsändringar är mycket svåra att bibehålla över tid och det är få som lyckas under längre tid, även med strukturerad hjälp.

Nya mediciner mot övervikt har kommit fram under de sista åren, t.ex. Ozempic, Saxenda och Mysimba. Dessa är ursprungligen diabetesmediciner men har visat sig ge en ganska bra viktnedgång hos många patienter. Resultatet är inte i närheten av vad som kan förväntas efter en operation men medicinsk behandling kan dock passa bra i vissa situationer. Än så länge är behandlingen inte subventionerad i Sverige och kostnaden är således 1500-2000 kr i månaden. För att bibehålla viktnedgång behöver medicinerna tas regelbundet framöver, men effekten brukar dock tyvärr avta över tid.

Intragastrisk ballong ger en ganska bra viktnedgång för vissa patienter. Biverkningar som illamående är dock vanligt och när ballongen dras bort om 6-12 månader går tyvärr nästan alla upp i vikt igen.

Information från
Vårdguiden 1177

Länkarna öppnas i ett nytt fönster

Övervikt
Övervikt hos barn
Överviktsoperationer
Rökstopp inför operation
Narkos
Smärtor efter operation
Operationssår

Överviktsoperationer

Många olika kirurgiska metoder har använts under de senaste decennierna och tekniken har ständigt utvecklats. Två metoder har visat sig vara säkra och effektiva och används mest i världen idag, nämligen gastric bypass och gastric sleeve (sleeve gastrectomy). Detta är de två metoder som vi erbjuder på Kirurgicentrum Skåne. Det finns andra kirurgiska metoder så som duodenal switch (BPD, SASI) som kan vara lämpliga vid extrem övervikt, samt korsningar mellan sleeve och bypass (OAGB, SADI) vilka fortfarande inte är tillräckligt utvärderade.

De flesta landsting i Sverige sätter gränsen för att vara berättigad en offentlig överviktsoperation att BMI legat över 40 i över 5 år. Det finns dock ingen vetenskaplig grund för denna BMI gräns på 40. Tvärtom, så talar data för att hälsoproblem orsakade av fetma börjar dyka upp redan när BMI överstiger 30. För BMI mellan 20 och 30 finns det däremot inte bevis på att detta skulle påverka hälsan negativt. För att bli opererad på Kirurgcentrum Skåne behöver du ha BMI över 30.

Det är viktigt att inte se överviktskirurgi som ett ”quick fix”. En viktminskningsoperation innebär både risker för komplikationer samt ställer stora krav på dig under resten av livet för att du skall få ett gott resultat och må bra. Man bör inte genomgå en opereration förrän man är helt säker och det är helt klart att alla andra råd till viktnedgång har misslyckats.

 

bild från Kirurgicentrum

Gastric bypass

Gastric bypass uppfanns på 1960-talet i syfte att bota magsår. Operationen fungerade inte särskilt bra mot magsår men däremot noterades att många patienter gick kraftigt ned i vikt. Metoden har förfinats under åren och modifieringar gjorts för att minska risk för komplikationer. I övrigt har gastric bypass metoden kommit att bli guldstandard inom överviktskirurgi.

Teknik

Operationen gjordes från början med öppen teknik men görs numera med titthål. Magsäcken delas strax nedanför övre magmunnen så att det skapas en liten ficka skapas (”lillmage”). Den övriga delen av magsäcken (”stormagen”) lämnas på sin plats. Tunntarmen delas 100 cm nedanför tolvfingertarmen, varefter den ena tarmänden dras upp och kopplas på lillmagen medan den andra änden dras ner och kopplas på tunntarmen 150 cm ned, som en Y-koppling (se bild). Vid matintag går maten från matstrupen till lillmagen och vidare till tunntarmen från ena hållet, medan magsaft, galla och bukspott går från stormagen till tunntarmen från andra hållet, för att sedan mötas i Y-kopplingen.

Hur fungerar operationen?

Operationen har tredelad effekt: a) Tidig mättnadskänsla eftersom det inte får plats mer än små mängder i lillmagen, b) det frånkopplas ca 2,5 m tunntarm som antingen innehåller mat utan enzymer eller enzymer utan mat och därför inte kan tillgodogöra sig födan, c) den tredje och kanske viktigaste funktionen är hunger- och mättnadssignalerna ändras genom att koppla bort stormagen. Man blir mer mätt och mindre hungrig.

Effekt på fetmarelaterade sjukdomar

Operationen ger en snabb effekt på typ II diabetes. Upp till 85% av patienter kan åka hem helt utan diabetesmediciner och många av de andra kan minska dosen. Första tiden efter operationen behövs täta kontroller hos din diabetessjuksköterska. Det finns risk för att sjukdomen återkommer senare i livet och det är således viktigt med fortsatta blodsockerkontroller.

Mer än hälften av patienter som medicinerar för högt blodtryck kan sluta med sina blodtrycksmediciner och de flesta av de andra kan minska dosen. Effekten visar sig dock inte lika snabbt som vid diabetes. Det rekommenderas att man först efter operationen fortsätter med oförändrad behandling men kontaktar sin ordinarie läkare för justering om ett par månader eller tidigare vid behov (vid tecken på lågt blodtryck). Det finns risk för att blodtrycket kan stiga igen senare i livet och det är således viktigt med fortsatta kontroller.

Sömnapné brukar försvinna i takt med viktnedgången. De som har behandling för sömnapné rekommenderas fortsätta i några månader utan förändring och härefter själv ta kontakt med behandlande klinik för omvärdering.

Höga blodfetter brukar normaliseras ganska fort efter överviktsoperation och blodfettssänkande kan sättas ut direkt (sätts ej ut om behandlingen blivit insatt i samband med hjärtsjukdom). Några år efter operationen kan sjukdomen dock återvända och det är således viktigt med fortsatta kontroller.

Reflux av magsyra brukar försvinna efter gastric bypass operation och de som behövt ta syrehämmande mediciner för reflux brukar sällan behöva det framöver.

Risker

De allra flesta får inga komplikationer. Alla operationer innebär dock viss risk för att en komplikation kan inträffa, trots alla tänkbara förebyggande åtgärder.

 

Tidiga komplikationer (dagar, veckor)

Precis som vid alla andra operationer, så finns risk för komplikationer som sårinfektion och blodproppar och lunginflammation. För att minska riskerna får alla patienter antibiotika under operationen, blodförtunnande sprutor i 10 dagar efter operationen, tränar andningsgymnastik samt uppmuntras komma upp och röra på sig så fort man har vaknat. De två anastomoserna, där tarmen skarvats ihop, är extra känsliga och här finns risk för både läckage och blödning. Om detta händer så visar det sig oftast under första dygnet och kan i så fall åtgärdas direkt. Ett annat problem som kan uppstå är ett ”knick” i Y-kopplingen som orsakar stopp (tarmvred). Problem som upptäcks tidigt går ofta att laga med en titthålsoperation men det kan behövas en öppen operation.

Sena komplikationer (månader eller år efter operationen)

Sena komplikationer (månader, år)
Slitsherniering är en sorts inre bråck där tarmarna tränger sig in under sig själv. Detta händer på de ställen där tarmarna kopplades där det finns utrymmen under tarmkopplingarna (”slitsar”). Genom att stänga slitsarna vid bypassoperationen har risken för denna komplikation minskat betydligt men tyvärr inte upphört. Lillmagen producerar en liten mängd magsyra som kan fräta på tunntarmen nedanför och orsaka sår. Detta behandlas enkelt med syrehämmande mediciner så som Omeprazol. Det finns ökad risk för gallstensproblematik efter överviktsoperation, fram för under de första 1-2 åren. Även överviktiga som inte genomgår gastric bypass har betydligt ökad risk för gallstenar. Enstaka gånger uppstår problem med återkommande buksmärtor utan att någon orsak kan hittas.

Möjliga komplikationer efter en gastric bypass operation

Andra saker att tänka på efter en gastric bypass operation
På grund av sämre upptag från tarmen behöver du ta vitamintillskott varje dag under resten av livet. Du behöver också ta blodprover en gång om året för att kolla så att du inte har någon vitaminbrist. Om du har hypothyreos behöver vara noggrann med att inte ta Levaxin samtidigt som vitaminsubstitutionen eftersom detta försämrar upptag av Levaxin. En annan sak att tänka på är att den frånkopplade stormagen är otillgänglig för undersökning med gastroskopi eller s.k. ERCP vid gallstensproblem. Upptag av P-piller (speciellt mini-piller) kan försämras efter gastric bypass operation och är således inte lika pålitliga. P-stav, hormonspruta eller spiral kan vara ett bättre alternativ. Diskutera detta med din ordinarie läkare. Teoretiskt är möjligt att återkoppla gastric bypass till normal anatomi som den var innan operationen. I verkligheten görs detta mycket sällan, operationen är riskfylld och det blir aldrig riktigt som det var innan. finns många som har bekymmer med magtömning efteråt

bild från Kirurgicentrum

Gastric sleeve

Gastric sleeve eller sleeve gastrektomi var från början tänkt som första delen i en tvådelad operation mot svår fetma. När patienterna hade gått ned en del i vikt planerades en andra operation med delning av tolvfingertarmen och lång förbikoppling av tarmarna, s.k. duodenal switch. Det visade sig att många patienter fick ett mycket bra resultat efter sleeve operationen och inte behövde genomgå den andra operationen, som var en mycket större och mer riskfylld operation. Duodenal switch används fortfarande används i vissa undantagsfall mot extrem övervikt. Gastric sleeve har kommit att användas mer och mer och är nu den vanligaste överviktsoperationen i Sverige. Den största anledningen till detta är att gastric sleeve är skonsammare än gastric bypass när det kommer till komplikationsrisker.

Teknik

En stor del av magsäcken (ca 80%) tas bort. Det som lämnas kvar av magsäcken är ett långsmalt rör (”sleeve”), brett som ett pekfinger på insidan. Inga tarmar kopplas om och därmed finns ingen risk för tarmvred efteråt.

Hur fungerar operationen?

Liksom vid gastric bypass skapas tidig mättnadskänsla eftersom det inte finns plats för mer än små mängder mat åt gången i det smala röret. Olikt gastric bypass så frånkopplas ingen del av tarmen vid denna operation. Däremot påverkas hunger- och mättnadshormoner på samma sätt som vid gastric bypass genom att ta bort den delen av magsäcken som bl.a. utsöndrar hungershormonet Ghrelin.

För och nackdelar:

Det finns numera ganska mycket långtidsdata efter gastric sleeve operationer. Resultaten är jämförbara med gastric bypass (se ovan). Viktnedgången är något mindre i genomsnitt jämfört med gastric bypass, men istället är risken för komplikationer lägre. Det är nödvändigt med vitamintillskott även efter gastric sleeve, trots att ingen tarm frånkopplats. Vid gastric sleeve skapas inga slitsar och således finns ingen risk för slitsherniering senare i livet. Det finns större risk för refluxbesvär jämfört med gastric bypass men det är dock fortfarande så att de allra flesta som har reflux blir av med dessa efter operationen. Gastric sleeve kan inte återställas tillbaka till normal anatomi (vilket är teoretiskt möjligt vid gastric bypass) men kan göras om till gastric bypass vid svåra problem. Gastric sleeve har fördel i att det inte finns någon avstängd del av magsäcken som inte kan nås med endoskopi (gastroskopi eller ERCP) i framtiden.

Hittar du inte det du söker? Kontakta oss!

Kontakta oss

Senast uppdaterad: 8 juli 2024 kl. 09:48:28

Granskad av: Thordur Bjarnason, Överläkare, Dr Med, specialistläkare i kirurgi, medicinskt ansvarig