Överviktsoperationer

Övervikt och fetma

Fetma är ett globalt växande hälsoproblem. Det finns tydlig data som visar på de hälsorisker som orsakas av fetma, så som diabetes, sömnapné, hypertoni, gallstenar, knä- och höftförslitning samt vissa sorters cancer. Det finns bevis på att de som lider av fetma har ökad risk att dö i förtid.

Förhållandet mellan längd och vikt beskrivs oftast som BMI (Body Mass Index = vikt/längd²). Världshälsoorganisationen (WHO) definierar övervikt och fetma enligt följande tabell:

<18,5: Undervikt
18,5 – 25: Normalvikt
25 – 30: Övervikt
30 – 35: Fetma grad 1
35 – 40: Fetma grad 2
> 40: Fetma grad 3

Operationer mot övervikt

Det finns tyvärr inga effektiva icke-kirurgiska metoder som ger bestående viktnedgång, varken genom livsstilsändring eller med mediciner. Många olika kirurgiska metoder har använts under de senaste decennierna och tekniken har ständigt utvecklats utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Två metoder har visat sig vara säkrast och effektivast och dessa används mest i världen idag, nämligen gastric bypass och gastric sleeve (sleeve gastrectomy). Även om det finns andra metoder som fortfarande används på vissa ställen (fram för allt i andra länder än Sverige), så som gastriskt band eller intragastrisk ballong, så är dessa varken lika effektiva eller säkra och utförs inte av oss. 

Flesta landsting i Sverige sätter gränsen för överviktsopereration att man haft BMI över 40 i längre tid än 5 år. För denna BMI gräns finns dock ingen vetenskaplig grund. Tvärtom, så talar data för att hälsoproblem orsakade av fetma börjar redan vid grad 1 fetma, dvs när BMI överstiger 30. Vid BMI under 30 finns det däremot inte bevis på att detta skulle påverka hälsan negativt. För att bli opererad på Kirurgcentrum Skåne behöver du ha BMI över 30.

Det är viktigt att man inte ser överviktskirurgi som ett ”quick fix”. En viktminskningsoperation innebär både risker för komplikationer samt ställer stora krav på ditt beteende under resten av livet. Man bör inte opereras förrän det är uppenbart att alla andra råd till viktnedgång har misslyckats.

Information från Vårdguiden 1177

BMI

    

Gastric bypass

Gastric bypass uppfanns på 1960-talet i syfte att bota magsår. Operationen fungerade inte särskilt bra mot magsår men däremot noterade man att patienterna gick kraftigt ned i vikt. Efter en del tekniska modifieringar har gastric bypass kommit att bli guldstandard inom överviktskirurgi.

Teknik:

En liten ficka skapas utav magsäcken (”lillmage”) och den övriga delen av magsäcken (”stormagen”) lämnas på sin plats. Tunntarmen delas ca 80 cm nedanför tolvfinger-tarmen och den ena tarmänden dras upp och kopplas på lillmagen medan den andra dras ner ca 150 cm och kopplas på tunntarmen igen som en Y-koppling. När man äter går maten från lillmagen till tunntarmen från ena hållet medan magsaft, galla och bukspott går från stormagen till tunntarmen från andra hållet, för att sedan mötas i Y-kopplingen (se bild). 

Hur fungerar operationen?

Effekten som leder till viktminskning är tredelad. För det första, så kan man inte äta mer än små mängder mat åt gången eftersom det inte finns plats för mer i lillmagen. För det andra, så frånkopplas ca 2 m tarm som antingen innehåller mat utan enzymer eller enzymer utan mat och därför inte kan tillgodogöra sig födan. Den tredje och kanske viktigaste funktionen är hunger- och mättnadssignalerna ändras, man blir helt enkelt mindre hungrig.

 

Effekt på fetmarelaterade sjukdomar:

Operationen ger en snabb effekt på typ II diabetes. Upp till 85% av patienter kan åka hem helt utan diabetesmediciner och många av de andra kan minska dosen. Första tiden efter operationen behövs täta kontroller hos din diabetessjuksköterska. Det finns risk för att sjukdomen återkommer senare i livet och det är således viktigt med fortsatta blodsockerkontroller.

Mer än hälften av patienter som medicinerar för högt blodtryck kan sluta med sina blodtrycksmediciner och de flesta av de andra kan minska dosen. Effekten visar sig dock inte lika snabbt som vid diabetes. Det rekommenderas att man först efter operationen fortsätter med oförändrad behandling men kontaktar sin ordinarie läkare för justering om ett par månader eller tidigare vid behov (vid tecken på lågt blodtryck). Det finns risk för att blodtrycket kan stiga igen senare i livet och det är således viktigt med fortsatta kontroller.

Sömnapné brukar försvinna i takt med viktnedgången. De som har behandling för sömnapné rekommenderas fortsätta i några månader utan förändring och härefter själv ta kontakt med behandlande klinik för omvärdering.

Höga blodfetter brukar normaliseras ganska fort efter överviktsoperation och blodfettssänkande kan sättas ut direkt (dock inte om behandlingen blivit insatt pga hjärtsjukdom). Några år efter operationen kan sjukdomen dock återvända och det är således viktigt med fortsatta kontroller.

Reflux av magsyra brukar försvinna efter gastric bypass operation och de som behövt ta syrehämmande mediciner för reflux brukar sällan behöva det framöver.

 

Risker:

De flesta mår bra och får inga komplikationer. En operation, oavsett vilken, innebär dock att det alltid finns viss risk för att en komplikation kan inträffa, trots alla tänkbara förebyggande åtgärder.

a) Tidiga komplikationer:
Precis som vid alla andra operationer, så innebär gastric bypass risk för t.ex. sårinfektion, blodproppar och lunginflammation. För att minska riskerna får alla patienter antibiotika under operationen, blodförtunnande sprutor i 10 dagar efter operationen, tränar andningsgymnastik samt uppmuntras komma upp och röra på sig så fort man har vaknat. De två ställena där tarmen skarvats i hop är extra känsliga och här finns risk för både läckage och blödning. Om detta händer så visar det sig oftast under första dygnet och kan i så fall åtgärdas direkt. En annan sak som kan uppstå under de första dagarna eller veckorna är knick i Y-kopplingen. Det leder till att tarmen svullnar upp och klämmer ännu mer åt sig själv, vilket blir till en ond cirkel. Om detta händer går det oftast att laga med en titthålsoperation.

b) Sena komplikationer (månader eller år efter operationen):
 Slitsherniering. Det är en sorts inre bråck där tarmar tränger sig in under stället där tarmarna kopplats om vid bypass operationen. Dessa utrymmen (s.k. slits) stäng rutinmässigt sedan många år och så småningom har denna komplikation blivit ganska sällsynt.
 Magsår. Lillmagen producerar en liten mängd magsyra som kan fräta på tunntarmen nedanför och orsaka sår. Detta behandlas enkelt med syrehämmande mediciner så som Omeprazol.
 Gallstenar. Det finns ökad risk för gallstensproblematik efter överviktsoperation, fram för under de första 1-2 åren. Utan operation är risken för gallstenar också förhöjd (dvs vid övervikt).
 Kroniska buksmärtor. Enstaka gånger uppstår problem med återkommande buksmärtor utan att någon orsak kan hittas.

c) Andra nackdelar:

 Den frånkopplade stormagen är svår att undersöka med gastroskopi eller för att utföra s.k. ERCP vid gallstensproblem.
 Upptag av vitaminer och näringsämnen försämras och du behöver ta vitamintillskott dagligen under resten av livet.
 Upptag av Levaxin kan försämras efter gastric bypass, speciellt om järn och kalk tas samtidigt. Du som har hypothyreos kan således inte ta Levaxinet samtidigt som vitaminsubstitutionen. Det rekommenderas att du kontaktar din ordinarie läkare för kontroll och eventuell justering om ett par månader eller tidigare vid behov.
 Upptag av P-piller (speciellt mini-piller) kan försämras efter gastric bypass operation och dessa är således inte lika pålitliga. Istället kan exempelvis hormonspiral, P-stav eller hormonspruta vara ett bättre alternativ. Diskutera detta med din ordinarie läkare.

Läs mer om Gastric bypass i Skåne.

Gastric sleeve

Gastric sleeve eller sleeve gastrektomi var från början första halvan av en tvådelad operation mot svår övervikt. Efter en viss viktnedgång skulle sleeve operationen åtföljas av en andra operation med lång förbikoppling av tarmarna (s.k. duodenal switch). Det visade sig emellertid att många patienter fick mycket bra resultat och inte behövde genomgå några fler operationer. Duodenal switch används fortfarande används i vissa undantagsfall men den innebär betydligt större risker och kräver bl.a. täta kontroller avseende vätske- och vitaminbrist. Gastric sleeve har däremot kommit att användas mer och mer, främst pga att den är skonsammare än gastric bypass mht risker för komplikationer i framtiden. På Kirurgicentrum Skåne opereras numera nästan 2/3 delar av våra patienter med sleeve.

Teknik:

En stor del av magsäcken tas bort och det som lämnas är som ett långsmalt rör (”sleeve”). Inga tarmar kopplas om.

Gastric sleeve

Hur fungerar operationen?

Liksom vid gastric bypass, så finns inte plats för mer än små mängder mat åt gången i det smala röret. Olikt gastric bypass så frånkopplas ingen del av tarmen vid denna operation. Däremot påverkas hunger- och mättnadshormoner precis som vid gastric bypass, bl.a. genom att den delen av magsäcken som tas bort inte längre utsöndrar hormonet Ghrelin.

 

För och nackdelar:

Det finns inte lika lång erfarenhet av gastric sleeve som gastric bypass, men stort sett är de jämförbara (se under gastric bypass ovan). Vitaminsubstitution är nödvändig även efter gastric sleeve, trots att ingen tarm frånkopplats. Vid gastric sleeve skapas inga slitsar och således finns ingen risk för slitsherniering senare i livet. Däremot finns det större risk vid gastric sleeve än vid gastric bypass för senare besvär med matintag, reflux och illamående, dvs att magröret inte tömmer sig tillräckligt effektivt neråt. Gastric sleeve kan inte återställas tillbaka till normal anatomi (vilket är teoretiskt möjligt vid gastric bypass) men kan göras om till gastric bypass vid svåra problem. Vid gastric sleeve är det en fördel att det inte finns någon avstängd del av tarmkanalen som inte kan nås med endoskopi (gastroskopi eller ERCP) i framtiden.

Läs mer om Gastric sleeve i Skåne.

Bypass eller sleeve?

Båda metoder har sina för och nackdelar. Generellt kan det sägas att vid kraftig fetma (BMI>40) är gastric bypass att föredra, eftersom den är mer effektiv mot fetma. Gastric bypass har varit guldstandarden i många år och det finns större mängder evidens och mer erfarenhet av långtidseffekterna. Gastric sleeve är dock enklare och smidigare och risken för att senare behöva reopereras för t.ex. slitsherniering eller knickbildning kan i stor sett uteslutas.

Hur går det till i praktiken?

Innan operationen

 • Kontakta oss om du önskar närmare information.
 • Boka tid för att träffa kirurg på vår mottagning i Malmö eller Kristianstad. Fyll gärna i hälsodeklarationen på förhand, alternativt så kan den fyllas i på mottagningen. Det finns möjlighet för de som bor långt iväg från Skåne, att diskutera med kirurg genom telefon, för att sedan träffas först på operationsdagens morgon. Det förutsätter att man känner sig bekväm med sitt beslut om överviktskirurgi (har god kännedom om vad en operation innebär och pratat med någon som blivit opererat), samt att man skickar in sin hälsodeklaration i förväg.
 • Operationsdatum bestäms.
 • Blodprover behöver tas en till två veckor före operationen, detta kan göras på din hemort. Proverna behöver tas på fastande mage.
 • Rökning ökar risken för många olika komplikationer, så som sårläkningsbekymmer, infektion, blodproppar, lunginflammation m.m. Genom att sluta röka 6-8 veckor före operationen och inte röka i 6-8 veckor efteråt kan risken minimeras.
 • Under de sista 2-4 veckorna före operationen behöver du genomgå en bantningskur med målet att gå ned ca 5-10% av din kroppsvikt. Detta gör att levern och fettet inuti bukhålan minskar i storlek och lämnar ökat utrymme i bukhålan, vilket underlättar operationen. Det som vi rekommenderar är att byta ut alla måltider med pulverdiet (t.ex. Nutrilett, Modifast eller Naturdiet) och på så sätt intas 800 kcal dagligen. Före din operation kommer vi att göra upp en plan angående målvikten.
 • Operationen behöver betald före operationsdatum enligt faktura.

Operationen

 • På operationsdagen kommer du fastande till operationsenheten i Malmö på förutbestämd tid.
 • För att minska infektionsrisken behöver du duscha med bakteriedödande medel (Descutan/Hibiscrub) kvällen före operationen och igen på operationsdagens morgonen.
 • Själva operationen tar runt 45 minuter och när du vaknar, ligger du på postoperativa avdelningen. Du uppmuntras komma upp och sitta och sedan komma upp på benen så fort du kan, samt till andningsövningar för att minska riskerna för blodproppar och lungkomplikationer. Du får mediciner mot smärtor och illamående vid behov, samt blodförunnande spruta. Du får börja dricka direkt efter operationen, dock bara små mängder åt gången.
 • Dagen efter operationen kan de flesta åka hem. Om det behövs så stannar du kvar, en dag till eller så länge det behövs. Innan du kan åka hem måste du må väl efter omständigheterna, vara bra smärtlindrad och kunna dricka tillräckligt.
 • Vid hemgång får du recept på mediciner samt sjukintyg. Vi skriver som rutin intyg för 4 veckor, men du får dock börja arbeta så fort du känner att du kan. Många behöver bara ta ledigt en vecka.
 • Vi går noggrant igenom korrekta matvanor efter överviktsoperationen.

Efteråt

 • Första veckan efter operationen får du endast dricka (det som går genom ett grovt sugrör). Vecka 2 och 3 får du gå över till lättuggad mat (det som kan mosas med en gaffel) eller puré. Från och med vecka 4 får du äta vanlig mat.
 • Under resten av livet måste du äta i små portioner med några timmars mellanrum, 3 måltider och 2-3 mellanmål per dag. Du måste äta långsamt, måltiden får ta minst 20 minuter (sitt ned och ät från tallrik med bestick). Du får inte dricka till maten och fram tills 20 minuter efteråt. Du måste även undvika snabba kolhydrater (t.ex. socker, vitt bröd, pasta, potatis m.m.).
 • Efter operationen behöver du ta blodförtunnande sprutor en gång om dagen i totalt 10 dagar.
 • Du behöver ta vitamintillskott under resten av livet (med start vecka 4 när du går över till vanlig kost). Det finns två alternativ, att få recept på vitaminerna separat (3-4 sorter), vilket i så fall går under högkostnadsskyddet, eller att själv köpa vitamintillskott (Baricol) samlade i en och samma tablett. Det sistnämnda förenklar vardagen men går tyvärr under högkostnadsskyddet. Om du inte når upp till högkostnadsgränsen i alla fall, är prisskillnaden liten.
 • Blodprover tas vid 1 år och årligen där efter. Du får besked efteråt och resultaten registreras i svenska registret för överviktskirurgi (SOReg). Från och med år 2 sker uppföljning via primärvården.
 • Du kommer att kontaktas vid 6 veckor och 1 år. Det finns möjlighet att kontakta dietist igen om några frågor skulle uppstå senare i framtiden.
 • Du är välkommen att kontakta oss om några frågor eller problem skulle uppstå i framtiden. Första tiden efter operationen kan du nå oss dygnet runt via jourtelefon.
Viktnedgång efter överviktsoperation

Det går tyvärr inte att ge någon garanti på viktnedgång. De flesta förlorar ca 75-80% av övervikten (dvs. det som låg över BMI 25) under de första 1-2 åren efter operationen. I enstaka fall blir resultatet sämre. Tänk på att operationen gör inte arbetet för dig – det är fortfarande du själv som behöver träna och äta mindre för gå ned i vikt. Operationen gör dock att detta inte alls blir lika svårt.

Bukplastik

En del patienter får problem med bukhäng efter att gått mycket ner i vikt och kan behöva korrigerande operation med bukplastik. Kriterierna för en offentlig operation är att man har förlorar < 80% av övervikten (det som är över BMI 25), BMI < 30, bukhäng >3 cm eller bukhäng i två våningar sammanlagt > 5 cm och röker inte. Om man inte uppfyller dessa krav kan man ändå bli opererad men behöver då själv bekosta operationen. Vi kan förmedla kontakt med plastikkirurger med lång erfarenhet av bukplastikoperationer.

Kirurgicentrum Skåne

Org.nr: 559212-0900
Bankgiro: 5359-1871
Swish: 123 673 74 31
Innehar F-skattebevis

 

På uppdrag av Region Skåne

Erfaren personal

Du är i trygga händer hos oss

Korta väntetider

Få vård när du behöver den

Förmånliga priser

Inga onödiga kostnader